Add new comment

A-ryhmän säännöt

1. Jäsenyys A-ryhmässä

1.1. A-ryhmän jäsenyyskriteeri

Autoritaaristen järjestöjen jäsenet eivät voi kuulua A-ryhmään eivätkä osallistua A-ryhmän kokouksiin tai uusien iltaan tai olla mukana järjestämässä A-ryhmän tapahtumia. Tässä yhteydessä autoritaarinen järjestö on järjestö joka pyrkii ottamaan haltuun tai perustamaan valtiollisen vallan. Tällaisia järjestöjä ovat esimerkiksi puolueet, niiden nuorisojärjestöt ja puolueiden nuorisotyötä tekevät järjestöt sekä eduskunta-, kunnallis-, presidentin- ja europarlamenttivaaleihin osallistuvat järjestöt. Myöskään näissä vaaleissa ehdokkaaksi asettuneet henkilöt eivät voi liittyä A-ryhmään.

1.2. A-ryhmään liittyminen

Uudet jäsenet hyväksytään kokouksessa tai sähköpostilistalla alhaalla esitetyn päätöksentekomekanismin mukaisesti sitten kun he ovat osallistuneet kahteen ryhmän työryhmä- tai yleiskokoukseen.

Jäseneksi voi liittyä vain jos tuntee A-ryhmän säännöt ja periaateohjelman ja ymmärtää niiden sisällön.

Liittyessään A-ryhmään henkilön on ilmoitettava kuuluuko autoritaarisiin ryhmiin tai järjestöihin.

Autoritaarisiin järjestöihin ja liikkeisiin (jatkossa ”Autoritaarisiin järjestöihin”) kuuluvien henkilöiden on tietyin rajoituksin mahdollista liittyä A-ryhmään. Jos autoritaariseen järjestöön kuuluva henkilö kiinnostuu A-ryhmän toiminnasta ja haluaa liittyä ryhmään, hänen tulee ilmoittaa ensimmäiseen kokoukseen osallistuessaan kuulumisestaan autoritaariseen järjestöön sekä järjestön nimi ja luonne. A-ryhmän jäsenten harkinnan mukaan henkilölle voidaan tämän jälkeen antaa koeaikaa 3kk. Koeajan aikana henkilö ei pääse ryhmän sisäisille yleisille kommunikaatiokanaville. Lisäksi kokouksessa henkilön veto-oikeus konsensuspäätökseen voidaan kumota, jos muut kokouksessa ovat yksimielisiä siitä, että hänen kantansa on autoritaarinen.

Koeajan kuluttua umpeen seuraavassa yleiskokouksessa henkilön tulee ilmoittaa eronneensa autoritaarisesta järjestöstä ja liittyvänsä A-ryhmään tai jatkavansa autoritaarisen järjestön jäsenyyttä. Mikäli henkilö ei eroa autoritaarisesta järjestöstä, hän ei voi enää osallistua A-ryhmän vain jäsenille tarkoitettuun toimintaan. Jos henkilö ei eroa, hänen mahdollisuutensa liittyä A-ryhmään evätään. Jos henkilö ilmoittaa koska tahansa koeajan aikana eronneensa autoritaarisesta järjestöstä, tulee hänestä ryhmän jäsen samoin ehdoin kuin kenestä tahansa.

1.3. Jäsenten velvollisuudet

Jäsenten on toimittava näiden sääntöjen puitteissa. A-ryhmällä on oikeus erottaa henkilö, jos ilmenee ettei tämä kunnioita ryhmän periaateohjelmaa tai sääntöjä.

Esiintyessään A-ryhmän edustajana, ryhmän jäsenen ei pidä ilmaista mielipiteitä jotka ovat ristiriidassa periaateohjelman, sääntöjen tai ryhmän päätösten kanssa. Omissa puheenvuoroissa kaikki sellaiset ristiriitaisuudet sallitaan jotka on jäseneksi hyväksymisen yhteydessä tai päätöksiä tehtäessä hyväksytty niin merkityksettömiksi, että niillä ei ole merkitystä jäsenyyden kannalta.

A-ryhmän on jakautunut työryhmiin. Kaikkien A-ryhmään kuuluvien tulee osallistua vähintään yhteen työryhmään. Jos jäsen ei osallistu työryhmänsä toimintaan, työryhmä voi tiputtaa jäsenen pois oman harkintansa mukaan. Tarpeen vaatiessa arvioidaan miten työryhmät toimivat ja tarvittaessa tarkistetaan työryhmäjakoa.

1.4. Jäsenten oikeudet

Jokainen jäsen on oikeutettu osallistumaan A-ryhmän toimintaan ja päätöksentekoon, ja hänellä on pääsy kaikkeen A-ryhmän yleiseen tietoon. Jäsenellä on oikeus saada apua ja tukea poliittisiin projekteihin muilta A-ryhmän jäseniltä.

A-ryhmän jäsenet voivat ryhmiensä nimissä tehdä harkintansa mukaan poliittisia projekteja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tällöin projekteissa pyritään edistämään horisontaalista päätöksentekoa ja tuomaan anarkistinen poliittinen positio esiin.

1.5. Eroaminen A-ryhmästä

Jäsen voi erota A-ryhmästä suullisella tai kirjallisella ilmoituksella.

Jäsen voidaan erottaa seuraavista syistä:
-Sääntöjen tai muiden päätösten rikkominen
-Toverien vaarantaminen joko tietoisesti tai huolimattomuuden vuoksi

-Jos jäsen ei ole ryhmään liittyessään ilmoittanut kuulumisestaan autoritaarisiin järjestöihin

-Jos jäsen liittyy autoritaarisiin järjestöihin

2. Päätöksenteko A-ryhmässä

2.1 Päätöksenteon määräehto

A-ryhmä tekee päätöksiä konsensuksella, mutta tämä voidaan muuttaa tulevaisuudessa.

2.2. Kokouksen järjestäminen ja päätösvaltaisuus

Kokouksen koollekutsumisesta pitää tiedottaa vähintään 72 tuntia ennen kokouksen alkua. Koollekutsujan tulee tarkistaa enintään 12 tuntia ja vähintään 6 tuntia ennen kokouksen alkua, että vähintään kolme henkeä tukee kokousaikaa ja on tulossa kokoukseen, ja että kokousaikaa tukevia on enemmän kuin kokousaikaa vastustavia. Muuten kokous voidaan järjestää epämuodollisena ja sillä ei ole oikeuksia tehdä päätöksiä A-ryhmän nimissä.

Kokous on päätösvaltainen vain mikäli paikalla on vähintään 3 jäsentä.

2.3. Kokouksen esitykset

On suositeltavaa, että kokousten esitykset kirjoitetaan etukäteen sähköpostilistalle, niin että ne jotka eivät pääse paikalle voivat ilmoittaa mielipiteensä. Tällöin kuka tahansa joka ei pääse paikalle voi käyttää veto-oikeuttaan päätöstä vastaan. Mikäli kokouksessa paikalla olevat päätyvät päätökseen joka ratkaisee ongelmat joiden vuoksi veto-oikeutta käytettiin, veto ei enää ole voimassa.

2.4. Kokousten kesto

Kokoukset saavat lähtökohtaisesti kestää enintään 3 tunnin päähän kokouksen ilmoitetusta aloitusajasta, tai 2h 30min päähän kokouksen tosiallisesta aloitusajasta. Kokousta voidaan jatkaa tätä pidempään vain jos kaikki suostuvat kokouksen jatkamiseen, ja enintään neljäsosa kokoustajista on lähdössä jatkoa ennen tai jatkoajan aikana. Viimeistään 1h 15 min kokouksen aloitusajan jälkeen on pidettävä tauko.

2.5. Päätöksenteko sähköpostilistalla

Mikäli päätösvaltaista kokousta ei saada aikaan tarpeeksi nopeasti, päätöksiä voi tehdä sähköpostilistalla. Tässä tapauksessa, sen jälkeen kun päätöstä on ehdotettu, seuraa pakollinen 72 tunnin aika keskustelulle. Tämän jälkeen päätöksestä äänestetään 72 tunnin ajan, minkä jälkeen aloitteentekijä laskee äänet ja ilmoittaa tehdyn päätöksen.

2.6. Nopea päätöksenteko ja kokouksen järjestäminen

Kokouksen voi järjestää suunniteltua nopeammin, jos 3/4 sähköposti- tai tekstiviestilistalla vastaa viestiin, ja vastanneista 2/3 on sitä mieltä että kokousten voi järjestää tavallisia aikarajoja nopeammin.

Nopeaa päätöksentekoa voi erityistä kiireellisyyttä vaativissa asioissa käyttää myös ryhmän sähköpostilistalla, mikäli asia koskee kannanottoja, aktioita ja osallistumista mielenosoituksiin. Tällöin kaikille tulee lähettää tekstiviesti, jossa kerrotaan että listalla on nopeaa päätöksentekoa vaativa aihe. Jos 2/3 tekstiviestilistan jäsenistä vastaa sähköpostiviestiin tai vastaa tekstiviestiin eikä kukaan vastusta, voidaan tehdä ehdotettu toimenpide nopeammin kuin 72h kuluessa. Jokainen jäsen velvollinen huolehtimaan siitä, että ryhmän tekstiviestilistalla on ajan tasalla oleva puhelinnumero – muuten häntä ei lasketa tekstiviestilistan jäseneksi.

Päätöksen ehdottaja on vastuussa viestittämisestä kaikkiin tekstiviestilistalla oleviin numeroihin.

3. A-ryhmän edustaminen

A-ryhmän kokouksissa keskustelluista asioista ja muista sisäisistä asioista ei saa kertoa ulkopuolisille, mikäli asiasta ei ole toisin sovittu. Kuka tahansa A-ryhmän jäsen voi esittää A-ryhmän näkemyksen mediassa, keskustelutilaisuuksissa ja vastaavissa tapahtumissa ilman erillistä sopimista. A-ryhmän edustajana puhuessaan jäsen saa kommentoida vain asioita, joihin ryhmällä on yhteinen kanta. Ryhmän yhteiset kannat eri aiheisiin muodostuvat periaateohjelmasta, säännöistä, ryhmän kannanotoista ja julkilausumista sekä Sytykkeessä

julkaistuista ryhmän linjauksista. A-ryhmä ei kommentoi asioita joiden kanssa ryhmällä ei ole tekemistä. Antaessaan lausuntoja yksilönä, henkilö painottaa puhuvansa yksilönä eikä A-ryhmän edustajana. Henkilö voi mainita kuuluvansa A-ryhmään, mutta edustavansa lausunnoillaan vain itseään.

4. Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voi muuttaa A-ryhmän kokouksessa, jos ehdotukset on jaettu vähintään 72 tuntia ennen kokouksia ja ne hyväksytään kahdessa peräkkäisessä tapaamisessa.

 

CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.

Авторские колонки

Антти Раутиайнен

Haukuin huhtikuussa vasemmistopopulismia, ja tein samalla kaksi ennustusta. Näistä ensimmäinen, eli ennustus Vasemmistoliiton vaalivoitosta meni pieleen. Puolustuksekseni voin sanoa, että jotkut lukemani gallupit ennakoivat Vasemmistoliitolle lisäpaikkoja....

8 years ago
Антти Раутиайнен

Ukrainan poliittinen tilanne on monimutkainen. Tilannetta mutkistavat entisestään uskonnolliset jakolinjat maan sisällä. Millainen asema uskonnoilla on Ukrainan kriisissä? Ukrainan kirkko on historian kuluessa jakaantunut moniin osiin, koska ortodoksikirkon suhde...

9 years ago
1